Saltholm
Det er næsten uvirkeligt, at Saltholm kun ligger 12 kilometer fra Rådhuspladsen. Et naturskønt område, spækket med blomster, fugle og historie.

Endnu mere uforståeligt er det, at kun få af storbyens mennesker har besøgt dette sted. Men faktisk kan det klares på én dag.

Saltholm er en ganske flad holm på 15 kvadratkilometer, hvor de højeste, naturlige bakker kun rager 1-2 meter op over den flade strandeng. På lang afstand bryder et par bygninger og nogle småskove silhuetten. Øens karakteristiske udseende og form afslører, at den er bygget op af kalk og kridt. Især mod syd og sydøst ligger hundredvis af ”skær” i Øresund.

Læs mere om Saltholm

Sydamager
Amager er en flad, tæt bebygget ø. De store naturoplevelser venter på Kalvebod Fælled, i Kongelunden – og ikke mindst på de mere ukendte, men store fredede strandengsarealer, der går fra Kongelunden langs Amagers vest- og sydkyst helt til Dragør.

Fredningen ligger som et op til 500 meter bredt og syv kilometer langt bælte ud til kysten, der overalt er meget lavvandet. Nogle steder er sand, andre steder er mere stenet.

Strandoverdrev og strandenge er den dominerende naturtype. De er særligt udbredte langs beskyttede kyster og i fjorde og vige. Det gælder også på Sydamager, hvor der ud for den fredede kyststrækning flere steder ses sandrevler, og syd for Dragør er dannet en lagunesø. Strandenge overskylles af havvand især om vinteren og dermed bliver de så saltpåvirkede, at der ikke kan vokse træer og buske på dem. Intensiteten af oversvømmelserne er med til at variere levebetingelserne for planterne.

På blot 100 år er arealet af strandenge i Danmark halveret, og de dækker nu kun sølle én procent af det danske landareal.

Læs mere om Sydamager

Vestamager
Det er enestående for en hovedstad at have så storslået et naturområde kun få km fra byens rådhusplads. Her er – med udsigt til byens skyline – et væld af fugle og planter og masser af åben himmel. Mange stier fører rundt i området, der med fordel kan opleves fra en cykelsadel.

Det inddæmmede Vestamager er et fladt landskab omgivet af en 13 km lang dæmning. Kun nogle kunstige jordhøje bryder med de vandrette linjer. I den østlige del fornemmes stadig den gamle kystlinje, og ved man det, kan de tre tidligere holme, Nordre Klapper, Koklapper og Svenskeholm anes i terrænet. Landskabet er i øvrigt præget af ændringen siden 1940’erne fra inddæmmet havbund, der gradvist blev mere og mere tør eng og overdrev. I dag er dele af det tidligere hav bevokset med selvsået birkeskov.

Fra at være en del af havet til at blive inddæmmet og mere tørt ændrer saltholdigheden sig også. Forholdene bliver mere og mere ferske.

Vestamager og havet syd for har international betydning som fuglelokalitet og er udpeget som et nationalt, biologisk interesseområde. Lokaliteten er derudover et særdeles vigtigt rasteområde for rovfugle og er Danmarks vigtigste lokalitet for overvintrende lille skallesluger.

Læs mere om Vestamager